İçerikleri sosyal medya üzerinden paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz.Fırat Boyan 10.06.2024 0

Active Directory Cross Forest Migration Bölüm-1: DNS Conditional Forwarders Yapılandırma

Active Directory (AD) Cross Forest Migration, büyük ölçekli organizasyonlarda önemli bir süreçtir ve birçok durumda gereklilik haline gelir. Bu operasyon, birleşme ve satın almalar, organizasyonel yeniden yapılanmalar, IT altyapısının konsolidasyonu ve güvenlik gereksinimlerinin değişmesi gibi durumlarda devreye girer. Amacı, farklı Active Directory Forest ortamları arasında kullanıcılar, gruplar ve diğer kaynakları güvenli ve kesintisiz bir şekilde taşımaktır.

Bu tür Migration süreçleri, organizasyonların IT altyapısını optimize etmelerine ve daha verimli, güvenli bir yapı oluşturmalarına yardımcı olur. Büyük şirketler, genellikle farklı lokasyonlarda veya farklı iş birimleri için ayrı Active Directory Forest ortamları kullanır. Bu Forest'ların birleşmesi veya ayrılması gerektiğinde, Active Directory Cross Forest Migration devreye girer. Örneğin, bir şirket başka bir şirketi satın aldığında, satın alınan şirketin AD Forestının mevcut yapıya entegrasyonu gerekebilir. Aynı şekilde, bir şirketin belirli bir iş birimi bağımsız hale geldiğinde, bu birimin kendi bağımsız AD Forestına taşınması gerekebilir.

Planlama süreçleri, AD Cross Forest Migration'ın başarısı için kritik öneme sahiptir. İlk adım, mevcut AD Forest'ların detaylı bir envanterini çıkarmaktır. Bu envanter; User, Security Group, Computer, GPO (Group Policy Object) ve diğer AD nesnelerinin detaylı bir listesini içerir. Ayrıca, mevcut güvenlik politikaları, izinler ve Active Directory Trust yapılandırmaları de gözden geçirilir.

Bir sonraki adım, Migration sürecinin tasarlanmasıdır. Bu aşamada, taşınacak nesnelerin belirlenmesi, hedef Forest ortamında gerekli yapılandırmaların yapılması ve güvenlik politikalarının uyumlu hale getirilmesi planlanır. Active Directory Trust Relationship yapılarının oluşturulması ve SID (Security Identifier) History bilgisinin korunması gibi teknik detaylar bu aşamada belirlenir. Ayrıca, kaynak ve hedef Forest ortamları arasında veri bütünlüğünün ve güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemler alınır.

Risk yönetimi ve sorun giderme planlarının hazırlanması da planlama sürecinin önemli bir parçasıdır. Migration sürecinde karşılaşılabilecek olası sorunlar için çözüm yolları belirlenir ve gerekli durumlarda hızlı müdahaleler için hazırlıklı olunması sağlanır. Ayrıca, kullanıcıların kesintisiz çalışmasını sağlamak için geçiş döneminde uygulanacak geçici çözümler planlanır.

Migration süreci başlamadan önce, detaylı testler yapılmalı ve her adımın doğru bir şekilde planlandığından emin olunmalıdır. Pilot taşıma işlemleri, sürecin sorunsuz ilerlemesini sağlamak ve olası sorunları önceden tespit etmek için faydalıdır. Testler, gerçek kullanıcı hesapları ve grupları üzerinde yapılarak, Migration sürecinin kullanıcı deneyimini nasıl etkileyeceği değerlendirilir.

Sonuç olarak, AD Cross Forest Migration, büyük ölçekli organizasyonlarda IT altyapısının yeniden yapılandırılması ve optimize edilmesi için hayati bir süreçtir. Bu sürecin başarılı bir şekilde yönetilmesi, dikkatli planlama, detaylı testler ve kapsamlı risk yönetimi ile mümkündür. Organizasyonlar, bu sayede daha güvenli, verimli ve yönetilebilir bir IT ortamı oluşturabilirler.

Active Directory (AD) Cross Forest Migration işlemleri, birkaç farklı işlemin yerine getirilmesini gerektirdiği için öncelikle DNS Server tarafındaki gerekli yapılandırma işlemleri ile işlemlere başlıyorum.

DNS Conditional Forwarders ve Önemi

DNS Conditional Forwarders, belirli bir DNS ad alanına ait sorguların, belirli DNS sunucularına yönlendirilmesini sağlar. Bu mekanizma, özellikle Active Directory Cross Forest Migration süreçlerinde büyük önem taşır. Farklı Active Directory Forest ortamları arasındaki isim çözümlemelerinin doğru çalışması, kaynaklara erişim ve güvenliğin sağlanması açısından kritik öneme sahiptir. Conditional Forwarders, sorguların doğru DNS sunucularına yönlendirilmesi sayesinde, iki Forest arasındaki ad çözümleme işlemlerini hızlandırır ve güvenilir hale getirir.

DNS Conditional Forwarders Oluşturma

Active Directory (AD) Cross Forest Migration sırasında önemli konulardan biri de DNS Conditional Forwarders oluşturulmasıdır. DNS (Domain Name System) Conditional Forwarders, farklı Active Directory Forest ortamları arasındaki isim çözümlemelerinin düzgün çalışmasını sağlamak için kullanılan önemli bir yapılandırma bileşenidir. Conditional Forwarders, belirli bir Domain'e ait sorguların belirlenen DNS sunucularına yönlendirilmesini sağlar. Bu sayede, farklı Active Directory Forest ortamları arasındaki iletişim ve işbirliği sorunsuz bir şekilde gerçekleşir.

1- DNS Conditional Forwarders Kullanım Durumları

Active Directory Cross Forest Migration sırasında DNS Conditional Forwarders kullanımının birkaç önemli durumu vardır.

1.1- Birleşme ve Satın Almalar: Bir şirket başka bir şirketi satın aldığında veya birleştiğinde, farklı AD Forest'ların birbirleriyle iletişim kurması gerekir. Bu durumda, Conditional Forwarders, her iki Forest'ın DNS sunucularının birbirleriyle doğru şekilde iletişim kurmasını sağlar.

1.2- Organizasyonel Yeniden Yapılanmalar: Bir şirketin organizasyon yapısında yapılan büyük değişiklikler, farklı Forest'ların birbirleriyle iletişim kurmasını gerektirebilir. Conditional Forwarders, bu iletişimin güvenli ve kesintisiz olmasını sağlar.

1.3- Güvenlik ve İzinler: Farklı Forest ortamları arasındaki güvenlik politikalarının ve izinlerin doğru bir şekilde uygulanabilmesi için Conditional Forwarders kullanılır. Bu sayede, güvenli ve uyumlu bir ad çözümleme mekanizması oluşturulur.

2- DNS Conditional Forwarders Oluşturma Süreci

DNS Conditional Forwarders oluşturma süreci, dikkatli bir planlama ve doğru yapılandırma gerektirir.

2.1- Planlama ve Hazırlık: İlk adım, her iki AD Forest'ın DNS yapılandırmalarının detaylı bir şekilde analiz edilmesidir. Hangi Domain'lerin yönlendirileceği ve hangi DNS sunucularının kullanılacağı belirlenir.

Yönlendirilecek Domain'ler:

Get-ADDomain ve Get-ADForest komutlarıyla hem kaynak, hem de hedef Domain ve Forest bilgilerini çekiyor, Active Directory Cross Forest işlemi yapacağım Domain ve Forest ortamları hakkında detaylı bilgi edinebilirim.  
 

Kaynak Forest: abc.local

AD Cross Forest Migration
AD Cross Forest Migration
 

Hedef Forest: xyz.local

AD Cross Forest Migration
AD Cross Forest Migration

Kullanılacak DNS Sunucular:

Active Directory (AD) Cross Forest Migration işleminin öncelikli işlemi, Conditional Forwarders yapılandırması olduğu için, aşağıdaki PowerShell komutunu her iki Foresttaki birer Domain Controller üstünde çalıştırarak, Forest'lardaki Domain'lere ait Domain Controllerlar'ın bir listesini alıyorum.

Get-ADDomainController -Filter * | Sort-Object Site | FL HostName, OperatingSystem, Domain, site, IPv4Address, IsGlobalCatalog

Kaynak Forest: abc.local

HostName abcsrvdc01.abc.local
OperatingSystem Windows Server 2022 Standard
Domain abc.local
Site Default-First-Site-Name
IPv4Address 10.10.10.100
IsGlobalCatalog True


AD Cross Forest Migration

Hedef Forest: xyz.local

HostName xyzsrvdc01.xyz.local
OperatingSystem Windows Server 2022 Standard
Domain xyz.local
Site Default-First-Site-Name
IPv4Address 172.16.10.100
IsGlobalCatalog True


AD Cross Forest Migration

2.2- Conditional Forwarders Ekleme: DNS yönetim konsolu üzerinden, belirlenen Domain'lere ait Conditional Forwarders eklenir. Bu işlem, her iki Forest'ın DNS sunucuları üzerinde yapılmalıdır. Örneğin, kaynak Forest'ın DNS sunucusunda hedef Forest'ın DNS Domain'i için bir Conditional Forwarder eklenir ve bu Forwarder, hedef Forest'ın DNS sunucusuna yönlendirilir.

2.2.1- abc.local Domainindeki Domain Controller üzerinde bulunan DNS Manager'ı açıyor, Conditional Forwarders üzerinde sağ tıklayarak New Conditional Forwarder... seçeneğini seçiyorum.

Active Directory Cross Forest Migration

2.2.2- DNS Domain alanına hedef Domain (xyz.local) bilgisini, IP addresses of the master servers alanıına ise yine hedef Domain'indeki tüm Domain Controller'ların IP adresi bilgilerini yazıyorum. 

Active Directory Cross Forest Migration
Active Directory Cross Forest Migration

Store this conditional forwarder in Active Directory, and replicate it as follows: All DNS servers in this forest seçeneğinin işaretlenmesi, belirli bir DNS Conditional Forwarder yapılandırmasının Active Directory'e kaydedilmesini ve bu ayarın Forest'taki tüm DNS sunucuları arasında çoğaltılmasını sağlar. Bu seçenek etkinleştirildiğinde, DNS Conditional Forwarder ayarları Active Directory içinde depolanır ve Forest'taki tüm DNS sunucularına otomatik olarak dağıtılır. Bu, Conditional Forwarder bilgilerini manuel olarak her DNS sunucusuna ekleme gereksinimini ortadan kaldırarak yönetimi kolaylaştırır. Conditional Forwarder, belirli bir DNS alanı için sorguları başka bir DNS sunucusuna yönlendirmek için kullanılır ve bu seçenek, Forest'taki tüm DNS sunucularının bu yapılandırmayı paylaşmasını sağlar. Bu ayar ayrıca, DNS Forwarder ayarlarının merkezi olarak yönetilmesini ve tutarlılığını sağlar. Bu, büyük ve karmaşık ağlarda yönetim yükünü azaltır ve yapılandırma hatalarını en aza indirir.

2.2.3- Aynı şekilde xyz.local Domainindeki Domain Controller üzerinde bulunan DNS Manager'ı açıyor, Conditional Forwarders üzerinde sağ tıklayarak New Conditional Forwarder... seçeneğini seçiyorum.

Active Directory Cross Forest Migration

2.2.4- DNS Domain alanına hedef Domain (abc.local) bilgisini, IP addresses of the master servers alanıına ise yine hedef Domain'indeki tüm Domain Controller'ların IP adresi bilgilerini yazıyorum. 

Active Directory Cross Forest Migration
Active Directory Cross Forest Migration

2.3- Test ve Doğrulama: Conditional Forwarders eklendikten sonra, isim çözümlemelerinin doğru çalıştığından emin olmak için testler yapılmalıdır. Bu testler, farklı Forest'lardaki bilgisayarlar ve kullanıcılar arasında yapılan sorguların doğru şekilde yönlendirildiğini doğrular.

2.3.1- abc.local Domain'ine Ping atarak, DNS Conditional Forwarder yapılandırmasının doğru çalışıp çalışmadığını ve hedef Domain'in IP adresinin doğru bir şekilde çözümlenip çözümlenmediğini doğruluyorum.

Active Directory Cross Forest Migration

2.3.2- Aynı şekilde xyz.local Domain'ine Ping atarak, DNS Conditional Forwarder yapılandırmasının doğru çalışıp çalışmadığını ve hedef Domain'in IP adresinin doğru bir şekilde çözümlenip çözümlenmediğini doğruluyorum.

Active Directory Cross Forest Migration

Conditional Forwarders yapılandırması yaptıktan sonra hedef Domain'e ping atmanın amacı, DNS Conditional Forwarder yapılandırmasının doğru çalışıp çalışmadığını ve hedef Domain'in IP adresinin doğru bir şekilde çözümlenip çözümlenmediğini doğrulamaktır. Ping komutu, DNS Conditional Forwarder yapılandırmasının, hedef Domain için doğru DNS sunucusuna sorgu yönlendirdiğini ve IP adresini doğru bir şekilde döndürdüğünü gösterir. Bu işlem, DNS çözümleme sorunlarını tespit etmek ve yapılandırmanın düzgün çalıştığını onaylamak için kullanılır. Eğer Ping komutu başarılı bir şekilde hedef IP adresine yanıt alırsa, DNS Conditional Forwarder yapılandırmasının doğru olduğu ve hedef Domain'in erişilebilir olduğu anlaşılır.

2.4- Sürekli İzleme ve Bakım: Conditional Forwarders oluşturulduktan sonra, sürekli izleme ve bakım yapılması önemlidir. DNS sunucularının düzgün çalıştığından ve isim çözümlemelerinin sorunsuz bir şekilde devam ettiğinden emin olunmalıdır.

DNS Conditional Forwarders, Active Directory Cross Forest Migration sürecinde kritik bir rol oynar. Doğru yapılandırıldığında, iki farklı Forest arasındaki isim çözümleme işlemlerini hızlandırır ve güvenilir hale getirir. Bu sayede, kullanıcılar ve kaynaklar arasındaki iletişim kesintisiz bir şekilde devam eder ve Migration süreci başarılı bir şekilde tamamlanır.

Makalemin devamı ve 2. bölümü olan Active Directory Cross Forest Migration Bölüm-2: Active Directory Domains and Trusts Yapılandırma süreçleri ile ilgili yazım süreci devam etmektedir.

Takipte kalın :)

Faydalı olması dileğiyle...
 


Her türlü görüş ve önerilerinizi aşağıdaki yorum panelinden bırakabilir, kafanıza takılanları veya merak ettiklerinizi sorabilirsiniz.Yazar Hakkında

firatboyan.com


1985 yılında Alanya'da doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Alanya'da tamamladım. Liseden mezun olduktan sonra Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Ön Lisans programına yerleştim ve bu programdan mezun oldum. Ön Lisans programından mezun olduktan bir süre sonra Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Bilgisayar Mühendisliği Lisans programına yerleştim. 2003 yılından beri Bilgi Teknolojileri sektöründe Sistem ve Network alanlarında çalışıyorum. Bir çok firma bünyesinde farklı projelerde yer alarak bu alanda yıllar içinde ciddi bir bilgi birikimi ve deneyimler kazandım. Bilgi Teknolojileri sektöründeki profesyonel çalışma hayatımın uzunca bir dönemini entegratör firma bazında, ağılıklı olarak Microsoft ürünleri üzerine danışman olarak sürdürüyor ve yüksek seviyeli projeler geliştiriyorum. Uzunca bir süredir de Türkiye'nin en önde gelen entegratör firması olan Data Market bünyesinde Senior Cloud Engineer olarak çalışıyorum. Ek olarak, 2015 yılında Network Akademi bünyesinde Sistem ve Network Uzmanlık eğitimleri vermeye başladım ve 2017 yılında da eğitmenlik tecrübemi, Microsft Certified Trainer (MCT) ünvanı ile taçlandırdım. Eğitmenlik serüvenime 2021 yılından beri Bilge Adam bünyesinde MCT ünvanı ile devam etmekteyim.

YORUMLAR
Bu makaleye henüz yorum yapılmadı! İlk yorum yapan sen ol.
Her türlü görüş ve önerilerinizi aşağıdaki yorum panelinden bırakabilir, kafanıza takılanları veya merak ettiklerinizi sorabilirsiniz.

   
   
  750 karakter yazabilirsiniz.
 
Captcha
Güvenlik kodunu BÜYÜK harflerle giriniz.
* Yorumlar, onaylandıktan sonra yayınlanmaktadır.
* E-posta, yorum onay bildirimi için gereklidir. Yayınlanmaz.